INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Przemoc w rodzinie to agresywne zachowanie członka rodziny, które narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste powodując fizyczne i psychiczne cierpienie lub poniżenie.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

Pamiętaj, że:

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem prawa wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie, to Policja ma, zgodnie z Ustawą o Policji, obowiązek ochrony życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

   Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
 • Zapewnienia przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art. 15, 1 pkt. 3 Ustawy o Policji - Policja ma prawo zatrzymać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zmożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia).
 • Uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - dlatego można i należy zapytać o numer identyfikacyjny policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, która podjęła interwencję.
 • Wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej (notatek służbowych) jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.
 • Zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

MASZ PRAWO ŻĄDAĆ CHRONIENIA SWOICH PRAW, TAKŻE OD POLICJI.

   Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
 • znęcanie się fizyczne lub moralne nad członkiem swojej rodziny, lub firmą osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą bezradną - (art. 207 k.k)
 • zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się - (art. 191 k.k.)
 • zgwałcenie* - (art. 197 k.k.)
  Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę do stosunku płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę!
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - (art. 209 k.k)
 • kradzież na rzecz osoby najbliższej (tj. wtedy gdy zabiera Twoje lub wasze wspólne rzeczy) - art. 278 i 279 k.k)
 • niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdolnym do użytku mienia cudzego- art. 288 k.k.)
 • rozpijanie małoletniego dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając mu ich spożywanie, lub nakłaniając do spożywania takich napojów - art. 208 k.k.)